VII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Delegatów PZTKD

KOMUNIKAT nr 6/2015

Zarząd Polskiego Związku Taekwon-Do informuje, że VII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PZTKD odbędzie się w dniu 14 listopada 2015 r. (sobota) w Centralnym Ośrodku Sportu przy Al. Łazienkowskiej 6A w Warszawie

Godzina rozpoczęcia: 10.30 – termin pierwszy, 11.00 – termin drugi.

Program Zjazdu:

 1. Zagajenie.
 2. Wybory Przewodniczącego i Protokolantów Zjazdu.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu i ustalenie porządku obrad WSWZD.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, obliczenie kworum w celu uprawomocnienia się WSWZD.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków WSWZD.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w latach 2011-2015:
  1. sprawozdanie Prezesa Zarządu PZTKD,
  2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybory Prezesa Związku:
  1. przedstawienie kandydatur,
  2. przedstawienie zamierzeń organizacyjnych i programów działania przez kandydatów,
  3. głosowanie.
 10. Wybory Zarządu:
  1. przedstawienie kandydatur,
  2. głosowanie.
   Wybory Komisji Rewizyjnej
  1. przedstawienie kandydatur,
  2. głosowanie.
 11. Wolne wnioski i sprawy bieżące Związku.
 12. Zamknięcie WSWZD

Delegaci na Zjazd muszą posiadać pisemne upoważnienie (druk w załączeniu) oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego rejestru stowarzyszeń lub postanowienia organu rejestrowego w celu stwierdzenia przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności upoważnienia. Prawo podpisania upoważnienia na WSWZD mają tylko osoby wymienione w wypisie z rejestru stowarzyszeń. Wypis należy przywieźć na WSWZD.

Kluby, które nie mają uregulowanych spraw legislacyjno-prawnych proszone są o podjęcie działań, w celu uzyskania zaświadczenia zgodnego z wymaganiami.

Biuro PZTKD