Kurs instruktorów Taekwon-Do – Lublin 2014

Do wszystkich zainteresowanych!

Polski Związek Taekwon-Do informuje, że w dniach 12 września (piątek) — 21 września 2014 r. (niedziela) w Lublinie planuje organizację kursu instruktorów Taekwon-Do.

Osoby zainteresowane powinny przesłać wypełniony kwestionariusz zgłoszenia na kurs do dnia 3 września 2014 r. na adres: info@pztkd.lublin.pl.

N/w wymagane dokumenty uczestnicy zobowiązani są dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, tj. do dn. 12 września 2014 r.:

  1. kwestionariusz zgłoszenia na kurs,
  2. zaświadczenie o minimum średnim wykształceniu,
  3. zaświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40) — tzw. zaświadczenie o niekaralności;
  4. kserokopię małego certyfikatu na stopień mistrzowski (w wyjątkowych sytuacjach na 1 kup),
  5. 2 zdjęcia legitymacyjne.

Osobom spoza Lublina PZTKD może zarezerwować zakwaterowanie w Domu Studenckim UMSC „Grześ” w cenie 32,40 zł za dobę od osoby w pokoju 2- lub 3-osobowym (292 zł brutto za cały kurs 12-21 września). Osoby zainteresowane prosimy o pisemną deklarację do dnia 3 września 2014 r. na adres: info@pztkd.lublin.pl.

W ramach kursu odbędzie się również 2-dniowe szkolenie dotyczące programu TKD Tigers — zajęć edukacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Szacunkowy koszt kursu wynosi 850 zł od osoby bez licencji TKD Tigers (przy 35 uczestnikach). Nie mniej jednak ostateczna cena będzie zależała od ilości uczestników i kosztów materiałów szkoleniowych.

Szczegółowa korespondencja dotycząca kursu zostanie wysłana w terminie późniejszym do osób, które pisemnie zgłoszą chęć udziału.

Prosimy o poinformowanie zainteresowanych kandydatów spełniających powyższe warunki.

Biuro PZTKD