Egzamin na stopnie mistrzowskie
15.06.2014 Wrocław

KOMUNIKAT nr 06/2014

Polski Związek Taekwon-Do informuje, że egzamin na stopnie mistrzowskie I-VI Dan rozpocznie się w dniu 15 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 8.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 38) przy ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu. W sytuacji, gdy będzie dużo osób zdających, istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu również w sobotę 14 czerwca 2014 r. w godzinach wieczornych.

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
  Przynależność do PZTKD klubu delegującego na egzamin.
 2. Posiadanie stopnia potwierdzonego certyfikatem PZTKD lub ITF:
  I kup przez okres nie krótszy niż 10 m-cy,
  I dan przez okres nie krótszy niż 18 m-cy,
  II dan przez okres nie krótszy niż 24 m-ce,
  III dan przez okres nie krótszy niż 36 m-cy;
  IV dan przez okres nie krótszy niż 48 m-cy;
  V dan przez okres nie krótszy niż 60 m-cy.
 3. Przesłanie do poniedziałku, 9 czerwca 2014 r. pocztą elektroniczną. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: "aplikacja egzamin + imię i nazwisko osoby zdającej".
  prosimy przeczytać uważnie poniższe wymagania
  — wypełnionej komputerowo aplikacji w pliku Excel podpisanej nazwiskiem i imieniem osoby zdającej (np. Kowalski Jan.xls), z umieszczonym tam zdjęciem w formie elektronicznej.
  — dodatkowo zdjęcia legitymacyjnego (o wymiarach 4x3 cm) dołączonego oddzielnie w mailu w formacie elektronicznym jako JPEG w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie JPG. musi być podpisane nazwiskiem osoby zdającej (np. Kowalski Jan.jpg)
  UWAGA! Oryginał aplikacji należy przywieźć ze sobą na egzamin i złożyć w pierwszym dniu seminarium.
 4. Osoby zdające na I Dan proszone są o podanie daty egzaminu na 1 kup i numeru certyfikatu.
 5. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej i za certyfikat (tylko w walucie Euro) zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. poniższym cennikiem, a także opłaty organizacyjnej (w PLN):
  I dan — 70 € + 180 złotych
  II dan — 105 €+ 180 złotych
  III dan — 140 € + 180 złotych
  IV dan — 210 € + 180 złotych
  V dan — 280 € + 180 złotych
  VI dan — 350 € + 180 złotych
 6. Opłata organizacyjna obejmuje m.in.: bilet lotniczy, transport, zakwaterowanie i wyżywienie Wielkiego Mistrza Ung Kim Lan , delegacje dla egzaminatorów, koszty sali sportowej i inne opłaty.

Inne:

 1. egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi zatwierdzonymi przez PZTKD;
 2. każdy uczestnik egzaminu musi posiadać deski do testów siły (10 sztuk o znormalizowanych wymiarach 30 x 30 x 2 cm (dla juniorów 1,5 cm grubości);
 3. udział w seminariach ITF (IIC) w okresie między poprzednim egzaminem a obecnym skraca okres oczekiwania na egzamin maksymalnie o 3 miesiące (dotyczy wyłącznie osób zdających na II i III dan);
 4. warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień IV Dan i powyżej, jest udział w co najmniej jednym Międzynarodowym Kursie Instruktorskim (IIC) w okresie między poprzednim egzaminem a obecnym. Udział w drugim lub w kolejnych IIC w wymienionym wyżej okresie skraca ten okres maksymalnie o 6 miesięcy;
 5. osoby, które złożą aplikację zgłoszeniową po terminie lub w dniu egzaminu, NIE BĘDĄ do niego dopuszczone;
 6. Komisji egzaminacyjnej przewodzić będzie Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX Dan.

Uwagi:

 1. Przy wypełnianiu kwestionariusza w punktach:
  Candidate:
  Name — Imię
  Surname — Nazwisko
  Kup — wpisać posiadany obecnie stopień szkoleniowy i podać datę egzaminu
  ITF degree number — w przypadku osób zdających na I Dan wpisać nr certyfikatu na 1 kup, np. POL-1-1234/2007 (dopisać datę egzaminu)
  w przypadku osób zdających na II Dan i wyżej wpisać posiadany obecnie stopień mistrzowski np. PO-1-..., PO-2-...,
  Requested degree — wpisać stopień, na który będzie się zdawać
  Signature — własnoręczny podpis kandydata
  Candidate Instructor or/and Master:
  Plaque Certificate number — wpisać numer klubowej licencji ITF np. 5001, 5002…
  ITF degree number — wpisać numer certyfikatu instruktora prowadzącego np. PO-4-...
  Signature — własnoręczny podpis instruktora prowadzącego
 2. Formularz należy wypełniać komputerowo.
 3. Każdy uczestnik egzaminu powinien posiadać obuwie na zmianę.

Polski Związek Taekwon-do nie ubezpiecza uczestników egzaminu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Polski Związek Taekwon-do nie rezerwuje zakwaterowania dla uczestników seminarium i egzaminu. Informacji o korzystnych noclegach udziela kol. Adam Alenowicz tel. 501381215.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem PZTKD: tel. 0-81 7431150, 0-81 7430150, e-mail: info@pztkd.lublin.pl.

Prosimy o przekazanie komunikatu i aplikacji osobom zainteresowanym.

Biuro PZTKD