aktualny od 16.09.2012 r.


Rozdział I

Nazwa stowarzyszenia, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Polski Związek Taekwon-do, zwany dalej „Związkiem” (w skrócie PZTKD), jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 25 czerwca 2010 o sporcie. (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Związku - miasto Lublin.

§ 3

 1. Związek jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządowym i trwałym.

§ 4

 1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 2. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 3. Związek jest jedynym reprezentantem Taekwon-do w kraju i za granicą.

§ 5

 1. Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami/, ustawą z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie /Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami/, niniejszym statutem oraz za zezwoleniem Ministra właściwego ds. kultury fizycznej.
 2. W zakresie swojej działalności Związek podlega nadzorowi Ministra właściwego ds. kultury fizycznej.
 3. Organem rejestrowym jest Krajowy Rejestr Sądowy w Lublinie.

§ 6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy - do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 8

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§ 9

Związek w swojej działalności współpracuje z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, pionami sportowymi oraz innymi organizacjami sportowymi i społecznymi.

§ 10

Wszelka działalność związana z organizowaniem i uprawianiem Taekwon-do musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Związku.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 11

 1. Celem Związku jest nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Taekwon-do w Polsce oraz skupianie stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie Taekwon-do.
 2. Reprezentowanie ruchu Taekwon-do w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 3. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie Taekwon-do, w szczególności o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski.
 4. Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwon-do w formie amatorskiej i profesjonalnej
 5. Powoływanie Kadry Narodowej oraz przygotowanie jej do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy
 6. Realizacja zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4. ust. 1 w pkt 1-33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami/.

§ 12

 1. Związek z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa realizuje swoje cele przez:
  1. opracowywanie kierunków rozwoju Taekwon-do /strategii/ w kraju i czuwanie nad ich realizacją,
  2. ustanawianie i realizację reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek; prowadzenie i organizowanie:
   1. szkolenia zawodników,
   2. szkolenia i doszkalania kadry trenersko - instruktorskiej oraz sędziów także we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
   3. kontaktów sportowych z organizacjami za granicą,
   4. działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie Taekwon-do, a także kultury fizycznej i sportu,
  3. organizowanie lub współuczestniczenie w organizacji zawodów krajowych i międzynarodowych,
  4. nadawanie stopni szkoleniowych Taekwon-do zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,
  5. nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
  6. przyznawanie licencji zawodniczych,
  7. opiniowanie zasad przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych,vnadawanie klas sportowych zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,
  8. ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodnika,
  9. prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego,
  10. określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników, w tym status zawodnika amatora i zawodnika profesjonalisty,
  11. przyznawanie licencji sędziowskich i określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom Taekwon-do dla umożliwienia im wypełniania swojej funkcji,
  12. czuwanie nad należytym poziomem etycznym Taekwon-do,
  13. ustalanie i przygotowywanie kadry narodowej do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  14. reprezentowanie Taekwon-do w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  15. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportów walki,vwydawanie i rozpowszechnianie książek, podręczników, skryptów, publikacji, gazet, broszur, i innych materiałów szkoleniowo - informacyjnych dotyczących Taekwon-do i pokrewnych dyscyplin sportowych,
  16. dystrybucję i wytwarzanie specjalistycznego sprzętu sportowego, urządzeń, przyborów i przyrządów niezbędnych do uprawiania Taekwon-do,
  17. określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i wysokość wymierzanych kar,
  18. stosowanie zasad na jakich do Trybunału PKOl mogą być zaskarżane decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów Związku:
   1. wykluczanie lub skreślanie ze Związku klubu lub organizacji sportowej: zawodnika, sędziego lub działacza sportowego,
   2. dyskwalifikacja dożywotnia lub czasowa osób, o których mowa w pkt. „a”,
   3. pozbawianie zawodnika lub drużyny wywalczonego tytułu we współzawodnictwie krajowym,
   4. zakaz reprezentowania Taekwon-do we współzawodnictwie międzynarodowym.
  19. inne działania realizujące cele statutowe Związku.
 2. Dla zapewnienia środków na realizację celów, o których mowa w ust.1, Związek może prowadzić działalność gospodarczą, powoływać lub przystąpić do innych organizacji w granicach prawem dopuszczonych.
 3. Dla realizacji swoich celów, o których mowa w ust.1, Związek może zatrudniać pracowników specjalistów w swoich dziedzinach, w tym także członków Zarządu jeżeli zachodzi taka konieczność.

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 13

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 14

Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe prowadzące szkolenie w zakresie Taekwon-do.

§ 15

Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem Związku nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego w współzawodnictwie sportowym Taekwon-do.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być:
  1. inny klub, niż wymieniony w § 14, który prowadzi szkolenie w zakresie Taekwon-do, posiada odrębną sekcję i kadrę szkoleniową Taekwon-do oraz zgłosi chęć przynależności, zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Związku i zadeklaruje pomoc finansową lub organizacyjną na rzecz Związku,
  2. osoba prawna, która zgłosi chęć przynależności, zobowiąże się do przestrzegania statutu Związku i zadeklaruje pomoc finansową lub organizacyjną na rzecz Związku,
 2. Członkowie wspierający działają w Związku za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 17

 1. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walny Zjazd Delegatów osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Taekwon-do.
 2. Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu Walny Zjazd Delegatów.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 18

Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje uchwałą Zarządu Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 19

 1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
  2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
  3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu,
  4. posiadania licencji członkowskiej,
  5. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swojej działalności,
  6. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Związek.
 2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zjeździe Delegatów.

§ 20

 1. Członkowie Związku zobowiązani są do:
  1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego Związku,
  2. przestrzegania zasad statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w Związku,
  3. dbania o swój wysoki poziom moralny i etyczny,
  4. dbania o dobre imię Związku,
  5. opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez władze Związku,
 2. Swoje prawa i obowiązki członek Związku realizuje poprzez swoich przedstawicieli.

§ 21

Członkowie zwyczajni i wspierający mogą nawiązywać kontakty sportowe z organizacjami zagranicznymi po wcześniejszym poinformowaniu Zarządu Związku.

§ 22

Członkostwo zwyczajne i wspierające Związku ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. utraty osobowości prawnej lub zaprzestania działalności w zakresie Taekwon-do,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres roku po uprzednim upomnieniu,
 4. wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie,
 5. likwidacji bądź postawienia w stan upadłości członka.

§ 23

 1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku, Zarządowi przysługuje prawo do:
  1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
  2. odmówienia pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące: zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych, nadawania stopni szkoleniowych, 
  4. wykluczenie członka za działalność na szkodę Związku po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez Komisję Dyscyplinarną.
 2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział IV

Władze Związku.

§ 24

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

 1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
 2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek stanowi urzędujący członek Zarządu.
 3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.

§ 26

Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 osób pochodzących z wyboru.

§ 27

 1. Członkowie władz Związku, którzy uchylają się od wypełnienia przyjętych obowiązków i nie biorą bez usprawiedliwienia udziału w trzech kolejnych posiedzeniach władz, mogą być zawieszeni w prawach członka tych władz do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
 2. Uchwałę o zawieszeniu podejmują odpowiednie władze, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Walny Zjazd Delegatów

§ 28

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Walny Zjazd Delegatów sprawozdawczo - wyborczy zwoływany jest przez Zarząd co cztery lata, w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
 3. Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa,
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 7. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu:
  1. w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Związku,
  2. wniesionych przez członków Związku,
 9. coroczne rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego Związku ocenionego przez biegłego rewidenta.
 10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku,
 11. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,vuchwalanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów,
 12. rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu.

§ 30

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych, wybrani na zjazdach lub zebraniach jednostek lub organizacji określonych według klucza wyborczego: 1 klub członkowski – 1 delegat,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi, członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście.

§ 31

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem.

§ 32

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku lub uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został powołany.
 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani zgodnie z kluczem wyborczym na ostatni Walny Zjazd Delegatów.

Zarząd Związku.

§ 33

 1. Zarząd Związku składa się z 9 do 11 członków, w tym prezesa, 3 do 5 wiceprezesów i ewentualnie sekretarza generalnego.
 2. Prezes Związku wybierany jest przez Walny Zjazd Delegatów w drodze oddzielnego głosowania.
 3. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. vZarząd pracuje w oparciu o regulamin działania zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 34

Członek zarządu Związku nie może:

 1. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku;
 2. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
 3. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 35

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie zarządzeń Ministra właściwego ds. kultury fizycznej w zakresie rozwoju Taekwon-do oraz wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
 3. występowanie do Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w sprawach dotyczących działalności Związku,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z przepisami,
 5. uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
 6. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
 7. opiniowanie statutów okręgowych związków Taekwon-do,
 8. ocena działalności okręgowych związków Taekwon-do,
 9. rozpatrywanie odwołań od postanowień okręgowych związków Taekwon-do,
 10. reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach sportowych,
 11. powoływanie i nadzorowanie oraz rozwiązywanie komisji problemowych, Rady Instruktorów i Trenerów oraz uchwalanie regulaminów działania tych organów,
 12. rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Związku i jego członków,
 13. powoływanie Komisji Dyscyplinarnej,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,
 15. ustalanie centralnego kalendarza imprez,
 16. występowanie w sprawie nadania lub odebrania honorowego członkostwa,
 17. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia lub ustania członkostwa,
 18. podejmowanie uchwał w sprawach nadawania i cofania licencji członkowskich, zawodniczych, sędziowskich i trenerskich,
 19. zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów,
 20. kierowanie bieżącą pracą Związku,
 21. rozpatrywanie wniosków Komisji Dyscyplinarnej o nałożenie kar na: członków Związku, działaczy, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów.
 22. inne, zawarte w § 23.

§ 36

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 37

W okresie między posiedzeniami Zarządu, działalnością bieżącą Związku kieruje urzędujący członek Zarządu lub upoważniony przez Zarząd członek Zarządu.

§ 38

Przy Zarządzie Związku mogą działać Komisje Problemowe, jako organy doradcze i opiniodawcze. Organy te powołuje Zarząd Związku, a ich działalność prowadzona jest w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna.

§ 39

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium. W przypadku nie udzielenia absolutorium przez WZD członkowie władz Związku nie mogą kandydować w najbliższych wyborach.
 7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia.

§ 40

Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Związku osób.

§ 41

Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych zawodnikom, instruktorom, trenerom i działaczom.

Rozdział VI

Rozstrzyganie sporów i kary.

§ 42

 1. W Związku działa Komisja Dyscyplinarna, która powoływana jest do rozstrzygania konkretnych spraw przez Zarząd.
 2. Komisja Dyscyplinarna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego składa stosowny wniosek do Zarządu.
 3. Od decyzji Zarządu w sprawach nałożenia kar przysługuje odwołanie do WZD, jako drugiej instancji, w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu.

§ 43

Przewiduje się następujące rodzaje kar:

 1. zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
 2. odmówienie pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień,
 3. upomnienie,
 4. nagana,
 5. kara finansowa,
 6. zawieszenie w prawach członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące: zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych, nadawania stopni szkoleniowych,vwykluczenie członka za działalność na szkodę Związku po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez Komisję Dyscyplinarną.

§ 44

  Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:

 1. wnioskowanie do Zarządu w sprawach związanych z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami sportowymi reguł technicznych i dyscyplinarnych,
 2. określanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do innych klubów,
 3. rozpatrywanie skarg członków Związku i ich przedstawicieli,
 4. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających na wniosek Zarządu,
 5. opracowanie regulaminu dyscyplinarnego Związku,
 6. wnioskowanie do WZD lub do Zarządu o nałożenie kar na:
  1. członków Związku,
  2. działaczy,
  3. zawodników,
  4. trenerów i instruktorów,
  5. sędziów
 7. Ostateczne decyzje dyscyplinarne mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w następujących sprawach:
  1. wykluczenie lub skreślenie ze Związku, klubu lub organizacji sportowej, zawodnika, sędziego lub działacza sportowego;
  2. dyskwalifikacja dożywotnia lub czasowa osób, o których mowa w pkt 1;
  3. pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski;
  4. przeniesienie zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek;
  5. zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych lub międzynarodowych rozgrywkach pucharowych.
 8. Prawo zaskarżenia decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych właściwych organów polskich związków sportowych przysługuje ponadto osobie uprawnionej, jeżeli decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, statutów i regulaminów lub strona została pozbawiona prawa do obrony.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Związku.

§ 45

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
  1. wpływy z zawodów i pokazów organizowanych przez Związek,
  2. dotacje i subwencje
  3. składki roczne członków Związku,
  4. darowizny, spadki, wpływy z reklamy i sponsoringu,
  5. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,
  6. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku,
  7. inne wpływy.

§ 46

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 47

Związek może zaciągać kredyty i pożyczki.

§ 48

Zakres i zasady działalności finansowej Związku ustala Walny Zjazd Delegatów.

§ 49

Niedopuszczalne jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi".
 2. Przekazywanie majątku Związku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Związku.
 4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 50

Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z prowadzenia działalności statutowej Związku jest przeznaczony w całości na cele statutowe Związku.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku.

§ 51

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.

§ 52

Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.


Postanowienie KRS o przyjeciu jednolitego tekstu statutu PZTKD z dnia 16.09.2012 - 260 kB
Statut PZTKD, wersja ebook - 2,6 MB
Statut PZTKD, wersja wydruk - 10,6 MB
MSiT Decyzja o zatwierdzeniu statutu

REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu:   Statut Polskiego Związku Taekwon-Do 
Wprowadził do BIP:   Witold Brzozowski 
Data wytworzenia dokumentu:   16-09-2012  Udostępniono w BIP:   30-11-2012