Mistrzostwa Świata Taekwon-Do,
Jesolo (Włochy) 23.05-31.05.2015

Przydatne informacje

Jak śledzić postępy naszych zawodników, jak zdobyć informacje o Mistrzostwach Świata Taekwon-Do, gdzie ich szukać? Poniższa informacja służy pomocą wszystkim zainteresowanym niniejszym tematem.

Źródło nr 1

Wszystkie wykazy uczestników, statystyki, losowania, klasyfikacje, a nawet galerię fotek uczestników znajdziesz na oficjalnej stronie On-line Mistrzostw Świata Taekwon-Do pod adresem: http://wchamp2015.pztkd.lublin.pl/.

Z tą stro­ną mo­żesz po­łą­czyć się rów­nież kli­ka­jąc na przy­cisk „WChamp On-li­ne” umiesz­czo­ny na ba­ne­rze MŚ na na­szej stro­nie głów­nej.

Źró­dło nr 2

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce na­szej Re­pre­zen­ta­cji Na­ro­do­wej, jej przy­go­to­wań, jak rów­nież uczest­nic­twa w Mi­strzo­stwach, do­dat­ko­wo bo­ga­tą ga­le­rię fo­to­gra­fii i fil­mów znaj­dziesz na bar­dzo war­to­ścio­wej, spe­cja­li­stycz­nej stro­nie http://​pztkdlive.​pl/​.

Znajdziecie tam szczegóły dotyczące podróży oraz oczywiście najświeższe wiadomości i na bieżąco podawane wyniki z Jesolo, włącznie z minutową relacja autorstwa Gawła Szczęsnego o przebiegu zmagań naszych reprezentantów.

Szcze­gól­nie godne po­le­ce­nia są ar­ty­ku­ły z serii „okiem tre­ne­ra” pi­sa­ne z dużą dozą hu­mo­ru przez Wal­de­ma­ra Do­lec­kie­go Tre­ne­ra Re­pre­zen­ta­cji Pol­ski. Wszyst­kie ar­ty­ku­ły można ko­men­to­wać na bie­żą­co. Są tam rów­nież ar­chi­wal­ne re­la­cje z naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych wy­da­rzeń i wiele in­nych przy­dat­nych in­for­ma­cji. Stro­nę można od­wie­dzić ko­rzy­sta­jąc z po­wyż­sze­go linka lub kli­ka­jąc na przy­cisk znaj­du­ją­cy się na na­szej stro­nie głów­nej o na­zwie „PZTKD live — ta­ekwon-do’s life”.

Źró­dło nr 3

Nie­za­wod­nym i bar­dzo bo­ga­tym źró­dłem in­for­ma­cji jest Fa­ce­bo­ok. Su­ge­ru­je­my re­gu­lar­ne od­wie­dza­nie n/w stron:
Pol­skie­go Związ­ku Ta­ekwon-Do pod ad­re­sem:
https://​www.​facebook.​com/​pztkd?​ref=ts&​fref=ts
Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Ta­ekwon-Do pod ad­re­sem:
https://www.facebook.com/InternationalTKDFederation
Ofi­cjal­na stro­na in­ter­ne­to­wa Mi­strzostw Świa­ta Taekwon-Do
https://www.facebook.com/events/1476411875947408/

Źró­dło nr 4

Ofi­cjal­na stro­na in­ter­ne­to­wa Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Ta­ekwon-Do http://tkd-itf.com/

Źró­dło nr 5

 
Ring nr. 1-2-3-4: https://www.youtube.com/channel/UCti-OUj-B5iOJ6Tr6zAeaLA
Ring nr. 5-6-7-8: https://www.youtube.com/channel/UC61zzT_EmBOOZmYZ-BBIsYQ

Wiemy, że oglądanie Mistrzostw cie­szy się dużym za­in­te­re­so­wa­niem. Po­dob­nie jak w ubie­głych la­tach sym­pa­ty­cy zbie­ra­li się w grupy i wspól­nie śle­dzi­li po­czy­na­nia za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych barwy na­ro­do­we, a na co dzień wy­stę­pu­ją­cych w ich ma­cie­rzy­stych klu­bach. Szczegółowy plan Mistrzostw na poszczególnych planszach kolejność, konkurencji, pojedynków z ich przybliżona godziną znajdziecie pod linkiem: http://wchamp2015.pztkd.lublin.pl/assets/2015_World/pdfs/results/Schedule%20WC%202015.pdf.

Źródło nr 6

Relacje na naszej oficjalnej stronie umieszczane pod wspólnym adresem:
http://pztkd.lublin.pl/jesolo1.html.

Źródło nr 7

Każda reprezentacja narodowa biorącą udział w MŚ prowadzi różnego rodzaju relacje z ich przebiegu. Relacje umieszczane są na ich stronach internetowych lub na profilach facebookowych. My rekomendujemy relacje umieszczone na stronie ITF Nowej Zelandii:
http://www.itkd.co.nz/events/tournaments/world-champs/2015-italy/


Zobacz również nasze archiwalne relacje z poprzednich MŚ:

XII Mistrzostw Świata Juniorów i XVIII Mistrzostwa Świata Seniorów Taekwon-Do ITF
23.10 -27.10.2013 - Benidorm, Hiszpania
http://pztkd.lublin.pl/RPnaMSTwH.html

XI Mistrzostwa Świata Juniorów i XVII Mistrzostwa Świata Seniorów
9-13.03.2011 r. w Wellington, Nowa Zelandia
http://www.pztkd.lublin.pl/rpnms-nz.html.

X Mistrzostwa Świata Juniorów i XVI Mistrzostwa Świata Seniorów
24-26.11.2009 r. — Mar Del Plata, Argentyna
http://www.pztkd.lublin.pl/xmistrzswiata-det.html.

IX Mistrzostwa Świata Juniorów i XV Mistrzostwa Świata Seniorów
30.05.- 3.06.2007 r. — Quebek, Kanada
http://www.pztkd.lublin.pl/polrepMSQuebec.html.

VIII Mistrzostwa Świata Juniorów i XIV Mistrzostwa Świata Seniorów
28-31.07.2005 r. — Dortmund, Niemcy
http://www.pztkd.lublin.pl/MS2005news.html.

Skład naszej delegacji

Reprezentacja juniorek i seniorek. Kliknij obrazek, by powiększyć

Reprezentacja juniorów i seniorów. Kliknij obrazek, by powiększyć

W dniach od 27 do 31 maja 2015 r. w Jesolo (Włochy) odbędą się XIII Mistrzostwa Świata Juniorów i XIX Mistrzostwa Świata Seniorów Taekwon-Do. Okres przygotowań do mistrzostw zakończyło Zgrupowanie Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn, które odbyło się w dniach od 17 do 25 maja 2015 r. w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Na XIII Mistrzostwach Świata w Jesolo Polski Związek Taekwon-Do będzie reprezentowało 67 zawodników, w tym: 16 seniorek, 19 seniorów, 14 juniorek i 18 juniorów, 5 trenerów, 5 sędziów, 1 fizjoterapeutka, 2 przedstawicieli związku, ogółem 80 osób. Oficjalnej delegacji będzie towarzyszyła również skromna ekipa sympatyków naszej dyscypliny w skład której wejdą trenerzy klubowi, osoby towarzyszące i przedstawiciele mediów.

Wyjazd na Mistrzostwa nastąpi dwoma autokarami w dniu 25.05.2015 o godzinie 14 z Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Polska Reprezentacja jedzie bronić tytułu najlepszego państwa w klasyfikacji medalowej. Przed dwoma laty na Mistrzostwach Świata Taekwon-Do w Hiszpańskim Benidorm, Reprezentanci Polski zdobyli 27 medali — 14 wywalczyli seniorzy, a 13 juniorzy, w tym: 13 złotych, 6 srebrnych i 8 brązowych.

Relacje z tamtej imprezy pod linkiem: http://pztkd.lublin.pl/RPnaMSTwH.html.

Juniorki:

Juniorzy:


Seniorki:
Seniorzy:

Trenerzy Reprezentacji:

Waldemar Dolecki,
Trener Reprezentacji Kobiet
(Klub macierzysty; Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-Do Lubin)

Michał Korzybski,
Trener Reprezentacji Mężczyzn
(Klub macierzysty; LKS Matsogi Ciechanów)

Grzegorz Ozimek,
Trener Reprezentacji Kobiet
(Klub macierzysty; Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-Do Bystrzyca Kłodzka)

Łukasz Stawarz,
Trener Reprezentacji Mężczyzn
(Klub macierzysty; LKT Legnica)

Jarosław Suska,
Trener Reprezentacji Mężczyzn
(Klub macierzysty; MKS Lewart AGS Lubartów) 
 

Oficjele:

Mistrz Jerzy Jedut

Sędziowie:

Magdalena Krauze,
Sędzia międzynarodowy Kl. A, IV Dan

Krzysztof Cywiński
Sędzia międzynarodowy Kl. A, VI Dan

Krzysztof Książek,
Sędzia międzynarodowy Kl. A, VI Dan

Joanna Lipa,
Sędzia międzynarodowy Kl. A, V Dan

Wojciech Zdanuczyk,
Sędzia międzynarodowy Kl. A, VII Dan

Obsługa prasowo-komputerowa:

Małgorzata Rogaczewska

Dariusz Dżaman

Gaweł Szczęsny

Odnowa biologiczna:

Aleksandra Przytulska
   

Biuro PZTKD