Światowy Kongres „Zdrowie
i Sztuki Walki w ujęciu interdyscyplinarnym”

Prof. Jacek Wąsik

22 października podpisano List Intencyjny pomiędzy Akademią im. Jana Długosza reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora dr hab. inż. Zygmunta Bąka prof. AJD, a czasopismem naukowym Archives of Budo (IF=0,839) reprezentowanym przez Redaktora Naczelnego prof. dr. hab. Romana Macieja Kalinę. Strony zobowiązały się wspólnie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić międzynarodową konferencję naukową pod nazwą World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Aproach w drugiej połowie września 2015 roku.

Misją Kongresu jest utrwalenie w przestrzeni społecznej Declaration of Health and Martial Arts (HMA) against Mixed Martial Arts (MMA) poprzez skupienie wokół tej idei ludzi nauki, laureatów nagrody Nobla, opiniotwórczych instytucji o zasięgu globalnym, a także innych podmiotów społecznego oddziaływania o niekwestionowanym autorytecie w skali krajowej lub międzynarodowej. W dniu 17 października 2014 roku prezydent Japońskiej Akademii Budo (JAB) prof. Fuminori Nakiri zadeklarował gotowość włączenia się JAB, jako podmiotu ściśle kooperującego w warstwie merytorycznej Kongresu.

Strony ustaliły, że reprezentujący Akademię im. Jana Długosza dr hab. Jacek Wąsik oraz zastępca Redaktora Naczelnego „Archives of Budo” Bartłomiej Barczyński opracują szczegółowe założenia Kongresu oraz biznes plan. Po akceptacji i uzyskaniu zgody właściwych organów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie strony zgodnie z ustalonym podziałem zadań niezwłocznie przystąpią do realizacji przedsięwzięcia.


Źródło: http://www.iwf.ajd.czest.pl/?p=519